Dla pacjenta

PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTA
OŚRODKA LECZENIA UZALEŻNIEŃ MONAR NZOZ
ODDZIAŁ DLA DOROSŁYCH W MILEJOWICACH
§ 1
Pacjent ośrodka ma prawo i obowiązek do zapoznania się z regulaminem porządkowym określającym szczegółowo prawa i obowiązki pacjenta.
§ 2
Pacjent ośrodka ma następujące prawa:

 1. Prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wiedzy psychologicznej i medycznej w zakresie usług określanych w statucie ośrodka.
 2. Prawo do życzliwego traktowania i poszanowania jego intymności i godności osobistej.
 3. Prawo do ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem.
 4. Prawo do kontaktu z rodziną w ustalonym terminie, po wcześniejszym poinformowaniu społeczności i terapeuty dyżurnego.
 5. Prawo do nauki w zakresie nauczania gimnazjalnego, średniego i wyższego o ile nie będzie to zakłócało przebiegu terapii.
 6. Prawo do wolności wyznania i praktyk religijnych.
 7. Prawo do uzyskania zrozumiałych dla niego, pełnych informacji o stanie zdrowia.
 8. Prawo do świadomego udziału w podejmowaniu podstawowych decyzji dotyczących sposobu leczenia i terapii.
 9. Prawo do wglądu w dokumentację medyczną.
 10. Prawo do zgłaszania wniosków i skarg dyrektorowi ośrodka.
 11. Prawo do rezygnacji z udziału w terapii w dowolnym momencie.
 12. Prawo do otrzymania wskazówek przy opuszczaniu, z jakichkolwiek powodów, programu odnośnie innych form pomocy (np. grup samopomocowych, terapii ambulatoryjnej, substytucyjnej lub innej)

§ 3
Pacjent ośrodka MONAR ma następujące obowiązki:

 1. Okazania przy przyjęciu aktualnie ważnego dokumentu uprawniającego do korzystania ze świadczeń medycznych (w przypadku osób ubezpieczonych), skierowania od lekarza rodzinnego, psychiatry lub stosownej instytucji np. poradni, oddziału detoksykacyjnego itp.
 2. Uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych, edukacyjnych i profilaktycznych wynikających z programu terapii i rehabilitacji.
 3. Stosowania się do głównych zasad obowiązujących w ośrodku.
 4. Poddania się kontroli utrzymywania abstynencji (sprawdzenie reakcji źrenic, kontrola osobista, testy na obecność narkotyków itp.)
 5. Przestrzegania zasad reżimu sanitarno-epidemiologicznego w pomieszczeniach ośrodka oraz zasad przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym i postępowania w razie ich wystąpienia.
 6. Przestrzegania porządku dnia. Stosowania się do porządkowych zarządzeń wewnętrznych.
 7. Przestrzegania norm współżycia społecznego.

§ 4
Konsekwencja nieprzestrzegania zasad sformułowanych w §3 pkt 3., może być wykluczenie pacjenta z programu. W innych przypadkach łamania regulaminu porządkowego pacjent zobowiązany jest przyjąć zadania od społeczności terapeutycznej.
Zadania te nie mogą jednak naruszać podstawowego prawa konstytucyjnego do poszanowania godności osobistej.
§ 5
Sposób realizacji poszczególnych zadań wynikających z postanowień niniejszego regulaminu określa kadra terapeutyczna.
§ 6
Przestrzeganie zasad i przepisów BHP i P.POŻ., jak również porządku i dyscypliny pracy, oraz uprawnień i obowiązków w tym zakresie, określa regulamin pracy obowiązujący w Stowarzyszeniu MONAR.
§ 7
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
__________________________________________________________________________________________________________________
PORZĄDKOWY REGULAMIN WEWNETRZNY
STOWARZYSZENIE MONAR/NZOZ
OŚRODEK LECZENIA TERAPII I REHABILITACJI UZALEŻNIEŃ
ODDZIAŁ DLA DOROSŁYCH W MILEJOWICACH

 1. Osoba rozpoczynająca terapię w ośrodku MONAR zobowiązana jest poddać się procedurom przyjęciowym (badaniu somatycznemu i psychiatrycznemu, założenie historii choroby, zebranie danych osobistych, podpisanie stosownych oświadczeń, itp.)
 2. Procedury przyjęciowe przeprowadzane są w ciągu pierwszych dwóch tygodni pobytu.
 3. Pacjent zobowiązany jest do realizacji programu terapeutycznego w okresie wyznaczonym przez ośrodek i opłacanym przez NFZ, uczestnicząc w terapii indywidualnej i grupowej, turnusach rehabilitacyjnych, zajęciach rozwojowych i edukacyjnych, w treningach psychologicznych i warsztatach, oraz w zajęciach wynikających z indywidualnego programu terapii.
 4. Indywidualny program terapii opracowywany jest wspólnie przez pacjenta i terapeutę, prowadzącego, w ciągu pierwszego miesiąca pobytu w ośrodku.
 5. Pacjent zobowiązany jest do aktywnego uczestnictwa we wszystkich proponowanych zajęciach, pracach na rzecz Domu oraz spotkaniach społeczności terapeutycznej.
 6. W ośrodku obowiązują następujące zasady porządkowe:
 • Wyjście poza teren ośrodka jest możliwe tylko i wyłącznie po otrzymaniu pozwolenia.
 • Nowicjuszom nie wolno jest przebywać w pokojach podczas dnia bez pozwolenia.
 • Korzystanie z telefonu jest dozwolone według określonych zasad o których mowa w ustaleniach społeczności.
 • Nie wolno spożywać posiłków poza jadalnią.
 • Nie wolno przechowywać jedzenia w pokojach.
 • Papierosy i e-papierosy można tylko w miejscach do tego przeznaczonych
 • W ośrodku obowiązuje używanie obuwia domowego
 • O porze posiłków, spotkań i zebraniach społeczności informuje pacjentów plan dnia
 • Odwiedziny gości mogą mieć miejsce tylko i wyłącznie za zgodą społeczności i po wcześniejszym poinformowaniu terapeuty dyżurnego
 • Korespondencje i paczki mogą być kontrolowane.

__________________________________________________________________________________________________________________
KONTRAKT NA LECZENIE
Kontrakt obowiązuje od dnia przyjęcia do MONAR- u w Milejowicach
Zobowiązuję się, że do momentu uzyskania „praw do głosowania” zapoznam się z regulaminem i zakresem obowiązków funkcyjnych
Ponadto
Pacjent zobowiązany jest do:
1. Przestrzegania regulaminu
2.Aktywnego udziału w zajęciach terapeutycznych
przez aktywny udział rozumie się:

 • współpracę z opiekunem i terapeutą
 • udzielanie informacji zwrotnych na społecznościach, grupach i innych zajęciach terapeutycznych
 • wykonywanie zdań i zaleceń społeczności oraz terapeutów
 • dzielenie się swoim doświadczeniem, samopoczuciem z innymi osobami leczącymi się
 • przegotowanie się do omówienia i zmiany statusu w terminie
 • zwracanie uwagi innym na łamanie regulaminu i ustaleń.

3. Aktywnego uczestnictwa w życiu ośrodka:
przez aktywny udział rozumie się:

 • pomoc innym w leczeniu
 • rzetelne i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków i pracę
 • dbanie o wizerunek Ośrodka MONAR i jego godne reprezentowanie na zewnątrz
 • aktywny udział w czasie zorganizowanym przez K-O- wca, lub inne osoby

4. Przestrzegania zasad higieny osobistej, dbania o porządek we pomieszczeniach Ośrodka.
5. Dbanie o mienie Ośrodka
Pacjent ma obowiązek traktować innych pacjentów oraz kadrę Ośrodka z szacunkiem.
Nie wywiązanie się z kontraktu będzie skutkować wypisaniem z placówki
Terapeuta zobowiązany jest do :

 1. Udzielenia pacjentowi wsparcia, traktowanie jego osoby z szacunkiem i zainteresowaniem.
 2. Spotkania min. 1 raz w tygodniu w celu konsultacyjno - terapeutycznych.
 3. Udzieleniu pomocy w porządkowaniu bieżących spraw przez pacjenta.
 4. Prowadzenia systematycznie dokumentacji oraz udzielenie pacjentowi informacji na temat przebiegu jego leczenia.
 5. Omawiania programu leczenia pacjenta w zespole terapeutycznym.
 6. Przygotowania osobistego programu terapii.

_________________________________________________________________________________________________________________