Program

OŚRODEK LECZENIA, TERAPII I REHABILITACJI UZALEŻNIEŃ DLA DOROSŁYCH MONAR
W MILEJOWICACH – PROGRAM MERYTORYCZNY
Misją Ośrodka jest poprawa jakości życia osób uzależnionych. Jakość życia odnosi się do sposobu zaspokojenia potrzeb, na które składają się: potrzeba bezpieczeństwa; potrzeba samorealizacji; potrzeba utrzymania równowagi psychicznej; potrzeba uznania społecznego.
Program i idea placówki wykorzystuje głównie metodę społeczności terapeutycznej. Społeczność terapeutyczna stosuje się do pewnych ogólnych, podstawowych wartości stanowiących istotę osobistego rozwoju, zdrowego życia, społecznego uczenia się i w konsekwencji zdrowienia. Wartości te obejmują uczciwość, prawdomówność, osobistą odpowiedzialność, niezależność finansową, odpowiedzialność za rodzinę, zaangażowanie w życie społeczne. Podstawowym i pierwotnym źródłem informacji oraz wsparcia w metodzie Społeczności Terapeutycznej jest dla jednostki informacja zwrotna od jej członków oraz idea samopomocy w zdrowieniu, gdzie ważną rolę odgrywają rówieśnicy, personel, codzienny rytm pracy, spotkania grup, zajęcia rekreacyjne. W tej metodzie jednostka staje się współodpowiedzialna za proces swojej zmiany, równocześnie zmieniając siebie, przyczynia się do zmiany innych osób tworzących społeczność. Wspólna filozofia, normy, wartości, zasady i rytuały, chronią zarówno fizyczne, jak i psychologiczne bezpieczeństwo społeczności, co odgrywa istotną rolę w procesie zdrowienia. W efekcie zachodzących interakcji społecznych, każdy członek społeczności ma możliwość swobodnego wyrażania i wzajemnej wymiany autentycznych uczuć, myśli, spostrzeżeń.
Program terapeutyczny Ośrodka skierowany jest do osób dorosłych (od 35 r. życia) uzależnionych od substancji psychoaktywnych w szczególności z dodatkowymi chorobami somatycznymi. Czas trwania terapii - 12 m-cy.
W Ośrodku prowadzone są zajęcia psychoedukacyjne; terapia indywidualna; terapia grupowa; ergoterapia, arteterapia (warsztaty z ceramiki, witrażu) oraz warsztaty zawodowe (stolarnia; ślusarnia; prace konserwatorskie).
Społeczność terapeutyczna funkcjonuje w oparciu o zasadę dobrowolności uczestnictwa w terapii, bezwzględnego przestrzegania abstynencji od substancji psychoaktywnych oraz zakaz agresji.
Cele zmiany:

 • urealnienie samooceny;
 • poprawa interpersonalnego funkcjonowania w rolach;
 • poprawa konstruktu „JA”:

zwiększenie poczucia koherencji;
zwiększenie poczucia kontroli;
zwiększenie poczucia sprawczości i kompetencji;
zwiększenie odpowiedzialności;

 • radzenia sobie ze stresem;
 • zmiana w zakresie impulsywności;
 • rozwijanie umiejętności emocjonalnej;

W Ośrodku obowiązuje etapowość:

 • Obserwator (0-2 tyg.);
 • Nowicjat (do 3 m-cy);
 • Domownik (do 9 m-ca);
 • Monarowiec ( do 12 m-cy);

OBSERWATOR
Podstawowym celem tego etapu jest asymilacja do społeczności terapeutycznej poprzez uczestnictwo w życiu grupy, zapoznania się z jej normami i zasadami oraz deklaracją ich przestrzegania.
Etap kończy się decyzją o podjęciu terapii, akceptacją przyjęcia do grupy i uzyskania prawa do głosowania.
Zajęcia edukacyjne: Zasady i ustalenia.
NOWICJAT
Podstawowym celem tego etapu jest ustalenie postępowania diagnostycznego i planu indywidualnego terapii.
Cele szczegółowe:

 • budowanie motywacji;
 • gotowość pracy nad sobą;
 • uznanie choroby;
 • akceptacja sytuacji, w której człowiek się znajduje (pokora)
 • początek budowania pozytywnych relacji
 • przestrzeganie zasad współżycia społecznego (szacunek; tolerancja; higiena).

Na tym etapie można podjąć zadania w ramach funkcji porządkowych (pralkowy; terenowy; narzędziowy; kwiatkowy; stolarczykowy; rybkowy).
Etap nowicjatu kończy się, wtedy gdy pacjent rozpoznaje swoją sytuację życiową. Jest świadomy przyczyn swojej choroby i identyfikuje problemy. Potrafi dostosować się do obowiązujących norm i jest gotowy do podjęcia odpowiedzialności. Wyraźnie wzrosła jego motywacja.
Osoba lecząca się otrzymuje informacji zwrotne na temat dotychczasowego funkcjonowania.
Zajęcia psychoedukacyjne:
Wprowadzenie do filozofii ST.
Profilaktyka i promocja zdrowia cz.I.
Warsztat z informacji zwrotnej.
Czym jest motywacja i zmiana?
Ja i moje Uzależnienie. cz. I
DOMOWNIK:
Cele:

 • branie odpowiedzialności za podejmowane działania;
 • wykazywanie własnej inicjatywy w procesie zmiany;
 • rozwijanie umiejętności interpersonalnych:
 • otwartość;
 • komunikacja (informacje zwrotne);
 • asertywność;
 • budowanie zaufania;
 • poszukiwanie nowych zainteresowań;
 • rozwijanie zachowań prospołecznych;
 • budowanie i korzystanie ze społecznego wsparcia;

Zadania:
Etap domownika rozpoczyna się realizacją miesięcznego planu, który ma na celu ćwiczenie:

 • odpowiedzialności;
 • systematyczności;
 • planowania;
 • współpracy;
 • kreatywności;
 • utrzymywania napięcia i odraczania gratyfikacji;
 • budowanie odporności na ocenę społeczną;
 • rozpoznanie swoich ograniczeń i zasobów;

Plan jest deklaracją wykonania zadań ustalonych z terapeutą prowadzącym i ze społecznością. Po zakończeniu planu osoba lecząca się podejmuje funkcje w społeczności oraz uzyskuje tzw. „wyjścia pod opieką” (ok. 5 m-ca), które są formą przywileju i zwiększonego zaufania.
Funkcje główne w ST:

 • Gospodarz Domu;
 • Kulturalno – Oświatowy;
 • Kierownik Pracy;
 • Szef kuchni;
 • Koordynator;
 • Kierownik SOM-u;
 • Prezes Społeczności;

Osoby pełniące te funkcje tworzą Zarząd Społeczności, który może mieć wpływ na codzienne życie w Ośrodku.
Funkcje otrzymuje się i zdaje na Społeczności Głównej.
Każda z ról niesie ze sobą poszczególne prawa i obowiązki; podejmowane są adekwatnie do etapu zmiany.
Podczas pełnienia funkcji osoba lecząca się ma możliwość:
- ćwiczenia współpracy;
- internalizacji norm społecznych;
-ponoszenia odpowiedzialności;
-planowania;
-organizacji;
-radzenia sobie ze stresem;
-wzmacniania poczucia sprawstwa;
-ćwiczenia asertywności.
Na etapie Domownika osoba lecząca się ubiega się o tzw. „samodzielne wyjścia” (po 6 m-cu)
Punktem odniesienia do uzyskania tego przywileju jest:

 • większa samoświadomość;
 • samodyscyplina;
 • umiejętność rozpoznawania wyzwalaczy i radzenia sobie w sytuacjach wysokiego ryzyka;
 • dostrzegalna zmiana w dbaniu o siebie;
 • odpowiedzialność za siebie i za innych;

Zadania: Przepustki:
W trakcie terapii osoba lecząca się odbywa przepustki, które mają przede wszystkim na celu dostarczenia wiedzy nt. mechanizmu samokontroli w sytuacji na zewnątrz; obserwacji siebie w kontakcie z bliskimi.
Przepustki są sposobem poszukiwania nowych zainteresowań oraz rozwijania umiejętności interpersonalnych.
Liczba przepustek zależy od indywidualnej sytuacji życiowej.

 1. Przepustka z opiekunem.
 2. Samodzielna przepustka terapeutyczna.

Zajęcia psychoedukacyjne:
2 – 4 m-c:

 1. Warsztaty z komunikacji.
 2. Ja i Moje Uzależnienie.
 3. Profilaktyka i promocja zdrowia (HIV/AIDS).
 4. Trening zachowań asertywnych.

4-9 m-c:

 1. Grupa Zapobiegania Nawrotom.
 2. Stres i sposoby radzenia sobie z nim.
 3. Warsztat dot. systemu wartości.
 4. Zdrowy tryb życia i sposoby spędzania czasu wolnego.
 5. Grupa dla kobiet (według potrzeby)
 6. Życie sekusalne osób uzależnionych

Etap domownika kończy się po 9 m-cu terapii omówieniem dotychczasowej zmiany.
MONAROWIEC
Jest to ostatni etap terapii, który charakteryzuje się zindywidualizowanym podejściem. Osoba lecząca się dąży do usamodzielnienia się i przygotowuje plan „na wyjście”. W terapii indywidualnej ma możliwość głębszego przyjrzenia się swoim problemom. Nadal jest aktywnym członkiem społeczności.
Cele:

 • rozumienie emocji i radzenie sobie z nimi;
 • wzmacnianie i utrwalenie zmiany;
 • podejmowanie aktywności na zewnątrz;
 • rozpoznawanie nawrotu i radzenie sobie z nim;
 • zdrowy tryb życia;
 • uporządkowanie sytuacji rodzinnej, socjalnej, zawodowej, prawnej i zdrowotnej;
 • określenie planów na przyszłość;

Po zakończeniu programu terapii i uzyskaniu statusu neofity pacjent opuszcza Ośrodek lub prosi o możliwość uzyskania miejsca w hostelu, który funkcjonuje przy Ośrodku.