Dla rodzin/opiekunów

EDUKACJA:

Na terenie ośrodka istnieje możliwość kontynuowania, podjęcia nauki na poziomie szkoły podstawowej w ramach naucznia indywidualnego, po wcześniejszym uzyskaniu wskazania z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej oraz akceptacji Wydziału Oświaty – formalności związane z organizacją takiej formy naucznania przejmuje ośrodek w porozumieniu i współpracy z rodzicami, opiekunami.

Istnieje również możliwość kontynuowania nauki w trybie nauczania pozaszkolnego – formalnosci zwiazane z tą formą realizowania obowiązku szkolnego spoczywają na rodzicach, opiekunach.

W przypadku osób uczących się na pozostałych etapach edukacji – wymagajacych nauki poza terenem ośrodka ustaleń w tym zakresie dokonuje się zawsze indywidualnie i w zależności od bieżącej sytuacji osoby leczącej się. Priorytetem w tym przypadku zawsze jest terapia uzależnienia.

 

PRZEWODNIK DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW

 

1. Współudział w terapii.

Każda osoba lecząca się jest objęta opieką terapeuty prowadzącego. W przypadku jego dłuższej nieobecności wyznaczane jest zastępstwo.

Zgodnie z założeniami wynikającymi z realizowanego programu merytorycznego obowiązkowy jest współudział najbliższej rodziny terapii.

 Minimum 1 raz w tygodniu kontakt telefoniczny z terapeutą prowadzącym;

 Minimum 1 raz w miesiącu obowiązkowe spotkanie terapeutyczne z prowadzącym i dzieckiem;

Obowiązek uczestniczenia w organizowanych spotkaniach dla rodziców oraz wynikających z pozostałych realizowanych programów przez Ośrodek;

 

2. Zasady kontaktu telefonicznego.

 Kontakt telefoniczny jest możliwy wyłącznie na dyżurze terapeuty prowadzącego;

 Ze względów technicznych i organizacyjnych czas trwania rozmów jest ograniczony do 10 minut dla każdej osoby leczącej się.

 Rozmowa odbywa się na koszt rodzica lub opiekuna. Rozmowy na konto Ośrodka mogą odbywać się tylko w wyjątkowych okolicznościach po uzyskaniu zgody przez dyrektora Ośrodka.

 

3. Środki finansowe osób leczących się.

Każda osoba lecząca się może posiadać własne pieniądze od etapu domownika (po około 4 tygodniach), w kwocie 60 zł. miesięcznie, po wcześniejszej rozmowie na ten temat z terapeutą prowadzącym (rola pieniędzy w uzależnieniu)

Osoby leczące się otrzymują pieniądze przekazem pocztowym bądź w trakcie spotkania rodziców z terapeutą. Nie można przywozić pieniędzy z przepustki, wysyłać w listach i paczkach. Nie należy przelewać pieniędzy na prywatne wydatki osób leczących się na konto ośrodka.

 

4. Informacje na temat osób będących w terapii.

Informacji na temat przebiegu terapii udziela wyłącznie personel Ośrodka, w pierwszej kolejności terapeuta prowadzący, doraźnie terapeuta dyżurny oraz w razie konieczności dyrektor Ośrodka Wioleta Gadowska.

 

5. Paczki.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wysłania do dziecka paczki (wszystkie niezbędne braki uzupełniamy w trakcie comiesięcznych spotkań terapeutycznych)

Prosimy żeby w paczkach nie wysyłać dużych ilości produktów żywnościowych. Prośba dotyczy przede wszystkim produktów łatwo psujących się i wymagających szczególnych warunków przechowywania (brak odpowiednich warunków przechowywania)

W ośrodku obowiązuje zasada wspólnego spożywania posiłków.

Reguły przygotowywania paczek zgodnie z zasadami obowiązującymi w Ośrodku.

 

6. Przepustki.

· Rodzice pokrywają koszty przepustek dla dziecka i opiekuna.

· W trakcie pobytu dziecka w domu obowiązują takie same zasady jak w Ośrodku.

· Rodzice nie mogą na własną rękę podać dziecku ani opiekunowi ŻADNYCH LEKÓW – w razie potrzeby konieczna konsultacja lekarska.

· Rodzic ma obowiązek umożliwić kontakt telefoniczny z Ośrodkiem, a w razie konieczności jak najszybszy powrót do Ośrodka.

 

7. W Ośrodku obowiązują:

· Karta Praw Pacjenta

· Regulamin porządkowy

· Księga skarg i zażaleń

· Ustalenia społeczności