Program

Stowarzyszenie MONAR- Hostel dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych w Milejowicach.
 
 
 
 
Hostel w Milejowicach istnieje od 2003r, dysponuje 15 miejscami, adresowany
jest do osób powyżej 25 rż.
Program postrehabilitacyjny realizowany w Milejowicach skierowany jest do osób, które ukończyły terapię w ośrodku stacjonarnym.
Oddziaływania postrehabilitacyjne zajmują w procesie terapii osoby uzależnionej szczególne miejsce. Jest to kolejny etap rozwoju, jego zadaniem jest pomoc uczestnikom w łagodnym przejściu z realiów ustrukturalizowanego
i podporządkowanego terapii życia w ośrodku , przywrócenie funkcji przystosowawczych w realnych warunkach życia społecznego, utrwalenie efektów terapii przez usamodzielnianie i powrót do odpowiedniej dla sytuacji pacjenta ról
i aktywności. Program oparty jest na łączeniu pracy grupowej ze wsparciem /terapią indywidualną. Jest dostosowany do potrzeb i możliwości uczestnika, realizowany na podstawie diagnozy z poprzednich etapów terapii. Od uczestników programu wymaga się przestrzegania zasad i regulaminu placówki, pracy nad kształtowaniem realnej wizji najbliższej przyszłości i realizacji zadań wynikających
z indywidualnego programu terapeutycznego.
 
Warunkiem uczestnictwa w programie jest:
 

 • ukończenie pełnego cyklu leczenia w placówce stacjonarnej(minimum 6 miesięcy)
 • posiadanie skierowania z placówki rehabilitacyjnej do programu adaptacji społecznej
 • rozmowa wstępna z kierownikiem Hostelu
 • zaakceptowanie warunków kontraktu

 
W ramach oferty merytorycznej program hostelu zapewnia:
 
 

 • poradnictwo i terapie indywidualną która służy utrwaleniu dotychczasowego procesu rozwoju i uzupełnienie go o przepracowane problemy, które pojawiają się w nowych sytuacjach

 

 • udział w grupach wsparcia , jest to forma pomocy psychologicznej dla osób które łączą podobne problemy i trudności, udział w grupie polega na dzieleniu się własnymi doświadczeniami, słuchaniu, nawiązywaniu kontaktu,dzieleniu się pożytecznymi informacjami, udzielaniu sobie wsparcia emocjonalnego. Uczestnictwo w grupie pomaga w pracy nad sobą , w osobistym rozwoju,
  a także radzeniu sobie z codziennymi trudnościami.

 

 • Profilaktyka prozdrowotna – korzystanie z systemu opieki zdrowotnej, utrwalenie prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia, zapewnia dostęp do informacji, edukacji w zakresie profilaktyki HIV/AIDS.

 

 • Udział w zajęciach kształtujących umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych, kryzysach, zapobiegania nawrotom.

 

 • Aktywizacja zawodowa-pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia, przygotowaniu dokumentów potrzebnych do podjęcia pracy, nauka pisania CV.

 

 • Pomoc w regulowaniu problemów socjalnych, prawnych i administracyjnych, możliwość odrabiania godzin społeczno - użytecznych na terenie placówki.

 

 • Pomoc w samodzielnej organizacji życia codziennego, budowaniu pozytywnych relacji z innymi ludźmi(umiejętności społeczne).

 
 
W ramach oferty socjalnej hostel oferuje:
 
 

 • możliwość rocznego pobytu w programie a w uzasadnionych przypadkach nawet dłużej
 • zakwaterowanie w pokojach dwu osobowych z łazienką
 • pralka i suszarnia
 • w pełni wyposażoną kuchnię
 • możliwość wyżywienia
 • pokój relaksacyjno – telewizyjny
 • dostęp do komputera, internetu
 • siłownię
 • teren z możliwością gry w siatkówkę, piłkę nożną, oraz miejsce do grillowania
 • pracownię witrażu, lepienia z gliny

 
 
Pobyt w Hostelu:
 
Uczestnicy programu zobowiązani są do przestrzegania następujących norm:

 1. Utrzymywanie abstynencji od substancji psychoaktywnych.
 2. Obowiązuje przestrzeganie zasad kultury i dobrych obyczajów, życie
  w zgodzie z innymi mieszkańcami respektując zasady wzajemnego poszanowania, właściwego zachowania, ubioru, czy też sposobu konwersacji.
 3. Pobyt w Hostelu związany jest z przyjęciem współodpowiedzialności
  za funkcjonowanie wszystkich jego mieszkańców oraz ze współpracą w tym zakresie z zespołem terapeutycznym.
 4. Warunkiem uczestnictwa w programie jest podjęcie pracy zarobkowej i/lub kontynuacja nauki. Ustalenie celów do pracy nad sobą .W wyjątkowych wypadkach – dotyczyć to może części osób z grupą inwalidzką – możliwe
  jest zaproponowanie i podjęcie (po zaakceptowaniu przez zespół terapeutyczny) innej formy aktywności (np. praca na rzecz Ośrodka, uczestnictwo w jego życiu, rozwijanie własnych zainteresowań).

 

 1. Przebywający w hostelu zobowiązani są do higienicznego trybu życia, utrzymywania czystości w pokojach i pozostałych pomieszczeniach indywidualnych i ogólnodostępnych.
 2. W Hostelu obowiązuje zasada oszczędności (dotycząca np. światła, środków czystości i dbania o wyposażenie) oraz zasada poszanowania każdej własności – Ośrodka i prywatnej.
  Za straty i zniszczenia materialne odpowiada finansowo ich sprawca.
  W przypadkach niejednoznacznych decyzję o odpowiedzialności podejmuje Kierownik Hostelu.
 3. Mieszkańcy Hostelu raz w miesiącu zobowiązani są do „zmiany” kuchennej. W tym czasie nie planujemy przepustek czy też wyjść przyjemnościowych.
 4. Hostel nie bierze odpowiedzialności finansowej za ewentualne zaginięcie, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy pozostawionych przez osoby rezygnujące
  z uczestnictwa w programie.
 5. Pracownicy merytoryczni Ośrodka mają prawo wejścia do pokojów hostelowych niezależnie od pory dnia i nocy.
 6. Na wszystkie wyjścia, bądź przepustki związane z zamiarem pozostania na noc poza Hostelem należy uzyskać zgodę terapeuty.
 7. Przyjmowanie gości po omówieniu z terapeutą.Gości obowiązują takie same normy, jak mieszkańców hostelu, przy czym moralną i finansową odpowiedzialność za ich pobyt ponosi osoba zapraszająca.
 8. Naruszanie zasad pobytu wiąże się z rozwiązaniem kontraktu.
Kategoria: